КНП "Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради"

Лікарі

23 Лікаря

Новини

Про нас

Не дивлячись на складну ситуацію в країні КНП "Обласний клінічний кардіологічний центр КОР" продовжує працювати в штатному режимі.

В поліклініці ведуть прийом:

- досвідчений лікар-ендокринолог

- лікар-офтальмолог

- лікар-кардіолог інтервенційний

- перевірка кардіостимуляторів

Проводиться оперативні втручання на відкритому серці, встановлення штучних водіїв ритму.

 

 

Обласний клінічний кардіологічний центр (далі - Центр) — є закладом охорони здоров’я комунальної форми власності ІІІ рівня з надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями в Кіровоградській області та організаційно-методичним центром із керівництва системою кардіологічної допомоги населенню даної адміністративно-територіальної одиниці.

Центр забезпечує:

 • доступну якісну спеціалізовану медичну допомогу хворим області із серцево-судинними патологіями;
 • розробку та впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних патологій; 
 • підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, виділених для розв'язання проблем попередження, виявлення і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;
 • зниження захворюваності, смертності та інвалідності населення області внаслідок серцево-судинних патологій.

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров’я.

Центр функціонує один в адміністративно-територіальній одиниці, є закладом охорони здоров’я, що має круглу печатку, штамп зі своїм найменуванням.

Центр безпосередньо підпорядкований структурному підрозділу з питань охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Центр виконує свою роботу згідно з цим Положенням під організаційно-методичним керівництвом структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Кіровоградської обласної державвної адміністрації, Міністерства охорони здоров'я України та у співпраці із державними установами «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» та "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова" НАМН України.

Центр очолює головний лікар, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законом порядку.

Завдання та функції Центру:

1. Основні завдання Центру:

1.1. Надання планової та екстреної високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями та координація екстреної медичної допомоги при невідкладних станах у кардіології на догоспітальному (разом із центрами екстреної медичної допомоги та центрами первинної медико-санітарної допомоги), госпітальному та поліклінічному етапах (разом із центральними районними та міськими лікарнями);

1.2. Впровадження в практику нових методів діагностики та лікування, аналіз їх ефективності, поширення передового досвіду роботи кращих кардіологічних установ, а також експертиза якості посмертної діагностики хвороб системи кровообігу;

1.3. Визначення проблемних питань надання медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу в області та шляхів їх вирішення;

1.4. Розробка, координація впровадження та контроль за виконанням регіональних програм та заходів з питань надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями, а також участь у розробці та опрацюванні проектів загальнодержавних програм та заходів, що передбачають надання медичної допомоги хворим із серцево-судинними патологіями;

1.5. Організація підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів, лікарів-терапевтів, лікарів загальної практики - сімейних лікарів, фельдшерів і сестер медичних, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів з цих питань;

1.6. Здійснення постійного організаційно-методичного керівництва усіма підрозділами системи кардіологічної допомоги (центрами первинної медико-санітарної допомоги, обласним центром екстреної медицини та медицини катастроф, кардіологічними відділеннями в стаціонарах та кардіологічними кабінетами в поліклініках, структурними підрозділами інтервенційної кардіології у складі обласних лікувальних установ та контролю якості їх роботи;

1.7. Надання телемедичних консультацій населенню області;

1.8. Надання організаційно-методичної та консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам первинної ланки з організації своєчасного виявлення ранніх форм ішемічної хвороби серця та артеріальних гіпертензій, виявлення осіб, які мають фактори ризику, що сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, покращення якості діагностики, лікування і диспансеризації кардіологічних хворих, а також вказаних осіб з факторами ризику;

1.9. Удосконалення організації та контроль за роботою дистанційних та консультативно-діагностичних центрів (кабінетів), в тому числі і телемедичних кабінетів; організація і реалізація заходів з проведення первинної та вторинної багатофакторної профілактики ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії;

1.10. Організація і проведення санітарно-просвітньої роботи серед населення щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

2. Відповідно до покладених завдань Центр здійснює:

2.1. Діагностику i лікування хворих, госпіталізованих до Центру;

2.2. Постійний контроль ефективності проведення таких заходів шляхом збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації у закладах охорони здоров’я та рівня підпорядкування з питань профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань;

2.3. Аналіз і експертну оцінку рівня діагностики відповідно до клінічних протоколів надання допомоги (в тому числі - диференціальної) при ішемічній хворобі серця, аритміях серця, гіпертонічній хворобі, адекватності лікування, ефективності диспансеризації, первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань;

2.4. Контроль за основними показниками роботи системи кардіологічної допомоги (захворюваність, поширеність основних серцево-судинних захворювань, фактори ризику серцево-судинних захворювань, тимчасова непрацездатність, первинна інвалідність та смертність (в тому числі якість посмертної діагностики) через хвороби системи кровообігу, а також ефективність використання кардіологічних ліжок та якість надання медичної допомоги лікарями-кардіологами кардіологічних кабінетів);

2.5. Контроль в області за виконанням нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України та загальнодержавних програм з питань профілактики та лікування серцево-судинних патологій;

2.6. Оцінку роботи системи кардіологічної допомоги населенню Кіровоградської області за динамікою показників здоров'я населення (зниження захворюваності на ішемічну хворобу серця, порушення мозкового кровообігу у хворих з артеріальною гіпертензією, госпітальна та догоспітальна летальність при гострому інфаркті міокарда, кількість операцій та процедур реваскуляризації при ішемічній хворобі серця, зниження тимчасової непрацездатності, інвалідність і смертність від серцево-судинних захворювань);

2.7. Облік, статистичну обробку та моніторинг показників роботи системи кардіологічної допомоги населенню області, підготовку та подання звіту за формою та у строки згідно із медичною статистичною документацією;

2.8. Перспективну потребу системи кардіологічної допомоги населенню області у розвитку мережі кардіологічних установ, забезпеченні діагностичним обладнанням, забезпеченні населення лікарськими засобами та медичними виробами;

2.9. Складання щорічних і перспективних планів удосконалення якості системи кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню області.


Структура Центру

Згідно затвердженого статуту складається з: 

I. Адміністративно-управлінського персоналу:

 • головний лікар закладу; 
 • заступник головного лікаря з медичної частини; 
 • заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи; 
 • заступник головного лікаря з економічних питань; 
 • заступник головного лікаря з технічних питань; 
 • головний бухгалтер; 
 • інженер з охорони праці; 
 • юрисконсульт; 
 • адміністратор системи; 
 • економіст з праці; 
 • бухгалтер; 
 • технік; 
 • інспектор з кадрів; 
 • секретар-друкарка; 
 • завідувач складом; 
 • фахівець з державних закупівель. 

II. Медичної частини: 

1. Диспансерно-поліклінічного відділення на 30000 відвідувань в рік.

 • реєстратура;
 • кабінети лікарів-кардіологів;
 • кабінет лікаря-невролога;
 • кабінет лікаря-офтальмолога;
 • кабінет лікаря-хірурга;
 • кабінет лікаря-уролога;
 • кабінет лікаря акушер-гінеколога;
 • кабінет лікаря-ендоскопіста;
 • кабінет лікаря-отоларинголога;
 • кабінет функціональної діагностики;
 • кабінет лікаря ультразвукової діагностики;
 • маніпуляційний кабінет сестри медичної.

 2. Стаціонарного відділення на 130 ліжок: 

 • Відділення реабілітації з кардіохірургічними ліжками на 60 ліжок ( з них 10 кардіохірургічних). Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії на 10 ліжок.
 • Реабілітаційне відділення для лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на 30 ліжок.
 • Відділення лікування ішемічної хвороби серця на 30 ліжок. 5. Рентген-ендоваскулярний блок з операційною.
 • Приймальне відділення з наданням телемедичних консультацій.

3. Організаційно-методичного відділу; 

4. Допоміжної лікувально-діагностичної служби: 

 • Клініко-діагностична лабораторія.
 • Рентгенелогічне відділення.
 • Кабінет функціональної діагностики.
 • Кабінет ультразвукової діагностики.
 • Фізіотерапевтичне відділення.
 • Електрофізіологічна лабораторія
 • Центральна стерилізаційна, дезкамера.

III. Господарчої частини: 

 • служби приготування їжі;
 • склади ( продовольчий та промисловий);
 • гаражу; 
 • водонапірна башта з артезіанською свердловиною;
 • автономна газова котельня.
Статут КНП
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Інформація про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб
Колцентр (контактні номери)

Приймальня головного лікаря: (0522)-55-73-10;

Регістратура: (0522)-39-79-49;

Приймальне відділення: (0522)-39-76-11;

Оргметодкабінет: (0522)-39-76-12;

Бухгалтерія: (0522)-39-76-86.

Звіт про виконання фінансового плану за 4 квартал 2020 року
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

26-09-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція Актилізе 6 пак.docx

20-09-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Запит ціни пропозиції Актилізе.docx

20-09-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Запит ціни пропозиції Адреналін.docx

20-09-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Запит ціни пропозиції сосиски.docx

20-09-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Запит ціни пропозиції Фарш.docx

07-09-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета газове паливо (природний газ) повторно.docx

31-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета газове паливо (природний газ).docx

30-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Запит ціни пропозиції медичні матеріали 3008.docx

30-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Запит ціни пропозиції 30.08.2023.docx

29-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Запит ціни пропозиції медичні матеріали 2908.docx

25-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета апарат пресотерапії.docx

16-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Запит ціни пропозиції медичні матеріали.docx

14-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Запит ціни пропозиції.docx

14-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета фармацевтична продукція Атракуріум.docx

07-08-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали інфляційний пристрій.docx

10-07-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Д-димер, глікозильований гемоглобін.docx

10-07-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція Актилізе.docx

06-07-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Хімічні реактиви набори для визначення гемостазу.docx

23-06-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Кисень медичний газоподібний.docx

13-06-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Апарат для інтрааортальної контра пульсації.docx

06-06-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета інтервеційний провідник.docx

29-05-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Рефрактометр.docx

23-05-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали (набір для ангіографії).docx

21-04-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Направляючий катетер.docx

14-04-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Ендоскопічне обладнання.docx

13-04-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Монітори РИТМ 2000.docx

12-04-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу.docx

04-04-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Коронарний провідник.docx

29-03-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Хімічні реактиви 2 лоти Biosen Horiba.docx

22-03-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Хімічні реактиви 2 лоти.docx

21-03-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета гнучкий маніпулятор зі стабілізюючою рамкою для операцій на працюючому серці.docx

16-03-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета набір для кількісної діагностики тропоніну.docx

02-03-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Кисень газоподібний для кисневої підтримки пацієнтів.docx

23-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Кисень.docx

23-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Розчини.docx

23-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали.docx

21-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Лікарські засоби.docx

14-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Кардіостимулятор.docx

14-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Епобіокрин.docx

09-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Хімічні реактиви.docx

01-02-2023

Obgruntuvannya-tekhnichnykh-ta-yakisnykh-kharakterystyk-predmeta-zakupivli-Elektrychna-energiya-peregovorna-protsedura.docx

01-02-2023

Obgruntuvannya-tekhnichnykh-ta-yakisnykh-kharakterystyk-predmeta-zakupivli-Elektrychna-energiya-peregovorna-protsedura-_peretikannya-reaktyvnoyi-elektrychnoyi-energiyi_.doc

01-02-2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали (набір для трансрадіальної коронографії) .docx

01-02-2023

Обгрунтування технічних та якісних характеристик переговорна процедура водопостачання.docx

19-12-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Послуги щодо цілодобового обслуговування операторами автономної котельні підприємства повторно.docx

09-12-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Послуги щодо цілодобового обслуговування операторами автономної котельні підприємства.docx

08-12-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Хлібо-булочні вироби.docx

01-12-2022

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Електрична енергія.docx

26-10-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція.docx

27-09-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали (набір для трансрадіальної коронографії).docx

20-09-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ремонт медичного і хірургічного обладанання Переговорна процедура.docx

30-08-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ремонт медичного і хірургічного обладанання повторно.docx

12-08-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі ремонт медичного і хірургічного обладанання.docx

09-08-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі хімічні реактиви потреба на 2половину 2022р повторний аукціон.docx

29-07-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі хімічні реактиви потреба на 2половину 2022р.docx

13-06-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція потреба на 2 півріччя 2022р.docx

13-06-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали на 2 півріччя 2022рік.docx

13-06-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета коронарний балон-катетер.docx

13-06-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали (набір для трансрадіальної коронографії) .docx

17-05-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі наркотичні засоби.docx

12-05-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі потреба гемодіаліз на 2 півріччя 2022 рік.docx

31-01-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета коронарний балон-катетер 2022.docx

25-01-2022

Obgruntuvannya-tekhnichnykh-ta-yakisnykh-kharakterystyk-predmeta-zakupivli-rozpodil-pryrodnogo-gazu.docx

14-01-2022

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали Коронарний провідник 1 півріччя 2022 .docx

29-12-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали Коронарний провідник.docx

21-12-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі потреба гемодіаліз на 1 півріччя 2022 рік.docx

17-12-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Електрична енергія переговорна процедура (перетікання реактивної електричної енергії).docx

17-12-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Електрична енергія переговорна процедура (розподіл).docx

10-12-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі хімічні реактиви потреба на 2022р.docx

08-12-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція потреба на 1 півріччя 2022р.docx

06-12-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали на 2022рік.docx

01-12-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Електрична енергія переговорна процедура.docx

19-11-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Гістероскоп.docx

19-11-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета коронарний балон-катетер .docx

08-11-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Електрична енергія- Повторно.docx

02-11-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета UA-2021-11-01-005855-a.docx

28-10-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик переговорна процедура(скорочена) закупівля природного газу повторна.docx

22-10-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Електрична енергія.docx

22-10-2021

Обгрунтування технічних та якісних характеристик переговорна процедура закупівля природного газу.docx

29-09-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета коронарний балон-катетер.docx

29-09-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета апарат ренгтегівський.docx

15-09-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція.docx

05-08-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали для учасників АТО.docx

05-08-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали.docx

29-07-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Оксигенатор.docx

29-07-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Медичні матеріали (набір для трансрадіальної коронографії) UA-2021-07-27-003881-b .docx

08-07-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали UA-2021-07-06-001464-b .docx

18-06-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі хімічні реактиви UA-2021-06-17-003412-b.docx

16-06-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Фармацевтична продукція UA-2021-06-14-002145-b.docx

16-06-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Медичні матеріали UA-2021-06-11-006539-b.docx

28-05-2021

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі UA-P-2021-05-26-002448-c.doc

21-05-2021

UA-2021-05-19-005399-c ДК 021201533180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму. (Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу.doc

29-04-2021

UA-2021-04-27-004952-c Апарат ШВЛ.doc

15-03-2021

UA-2021-03-11-001318-c 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи(XGCP-880BA пульт керування на столі (або еквівалент))..doc

15-03-2021

UA-2021-03-10-002676-c ДК 021 2015 33180000-5) ДК 021201533180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму. (Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу.doc
Інформаційні матеріали

27-06-2022

Чи потрібні направлення під час воєнного стану.docx

27-06-2022

направлення 3.jpg

27-06-2022

направлення 2.jpg

27-06-2022

направлення 1.jpg

27-06-2022

Особам з інвалідністю_ чи потрібно проходити перекомісію під час воєнного стану.docx

27-06-2022

Особам з інвалідністю_ чи потрібно проходити повторний огляд та як відновити медичні документи під час війни.docx

27-06-2022

Як переселенцям отримати вузькоспеціалізовану медичну допомогу.docx

27-06-2022

вузькоспеціалізована меддопомога 4.jpg

27-06-2022

вузькоспеціалізована меддопомога 3.jpg

27-06-2022

вузькоспеціалізована меддопомога 2.jpg

27-06-2022

вузькоспеціалізована меддопомога 1.jpg

27-06-2022

Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках.docx

27-06-2022

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати медичну допомогу за місцем проживання та без декларацій.docx

27-06-2022

Як почати отримувати «доступні ліки» під час воєнного стану.docx

27-06-2022

Як відновити медичні документи, які втрачено на окупованій території під час війни.docx
Щодо антибіотиків
Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 093 553 67 20
 • +38 052 255 32 01
 • +38 093 553 67 20
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Поліклініка Пн.-Пт 8:00 – 16:00, Сб 8:00 – 12:00.
Стаціонар – цілодобово.
Приймальне відділення - цілодобово.
Телефони:
Реєстратура
(0522)55-32-01; 093 553 67 20
Приймальне відділення
(0522)39-76-11
Для запобігання або виявлення фактів порушення
антикорупційного законодавства звертайтесь за номером телефону (0522) 55-71-25
або повідомлення на e-mail: [email protected]
Сподобалось? Поділіться з друзями
Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 6885545
Купити в один клік
Вiдбiрне